Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Marine engineering practice. Vol. 1, Part 2: Prime movers for generation of electricity (A) steam turbines / A. Norris . - London : The Institute of marine engineers, 1974 . - 68 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00077-SDH/Lv 00087
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 2 Marine engineering practice. Vol. 1, Part 8: Marine steam turbines / R. Coats . - London : The Institute of marine engineers, 1975 . - 105 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00145-SDH/Lv 00155
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Marine%20Vol%201%20part%208.pdf
 • 3 Marine engineering practice. Vol. 2, Part 15: Operation of machinery in ships: steam turbines, boilers and auxiliary plant / A. Norris . - London : The Institute of marine engineers, 1978 . - 118 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00211-SDH/Lv 00221
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 4 Nghiên cứu chỉnh tâm hệ trục tuabin dẫn động bơm hàng trên kho nồi chứa dầu thô, VSO 02 Việt Nam / Trương Văn Đạo . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 46, tr.57-61
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Vận hành tua bin hơi / Bàng Bích . - H. : Công nhân kỹ thuật, 1982 . - 129 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 03185, Pd/Vv 03186
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.406
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :