Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 C.Mác và Ph.ăng-ghen tuyển tập. Tập 1/ Ăng-ghen,Ph . - H. : Chính trị quốc gia, 2004 . - 1080tr. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 04462, Pm/vt 04463
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.4
 • 2 C.Mác và Ph.ăng-ghen tuyển tập. Tập 2/ C.Mác,Ph.Ăng-ghen . - H. : Chính trị quốc gia, 2004 . - 981tr. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 04464, Pm/vt 04465
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.4
 • 3 C.Mác và Ph.Ăng-ghen tuyển tập. Tập 4 . - H. : Chính trị quốc gia, 2005 . - 718tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vt 03256
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.4
 • 4 Mái trường hoa phượng đỏ: Tập thơ, văn kỷ niệm 50 năm Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng / Phạm Vân Anh, Nguyễn Ngọc Châu, Dương Thị Nhụn . - H. : Hội Nhà Văn, 2006 . - 431tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00092-Pd/vv 00094, SDH/Vv 00327, SDH/Vv 00328
 • Chỉ số phân loại DDC: 895.922 1
 • 5 Tuyển tập khoa học sinh viên : SEE journal of science / Viện Đào tạo chất lượng cao. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . - 134tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: TC00143
 • 6 Tuyển tập Lê Vĩnh Hòa / Lê Vĩnh Hòa . - H.: Nxb Hội Nhà Văn, 2015 . - 383 tr.; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05543
 • Chỉ số phân loại DDC: 895.922
 • 7 Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian : Nghiên cứu dân gian. Q.1 / Bùi Văn Nguyên . - H. : NXB. Hội Nhà văn, 2017 . - 318tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06226
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 8 Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian : Nghiên cứu về văn học dân gian. Q. 3 / Bùi Văn Nguyên . - H. : NXB. Hội Nhà văn, 2017 . - 370tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06229
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 9 Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian: Nghiên cứu văn học dân gian. Q.2 / Bùi Văn Nguyên . - H. : NXB. Hội Nhà văn, 2017 . - 586tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06228
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 10 Tuyển tập thơ / Mai Liễu . - H.: Hội nhà văn, 2018 . - 199tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07296, PD/VV 07496
 • Chỉ số phân loại DDC: 895.922
 • 11 Tuyển tập văn bản pháp quy về hoạt động đăng kiểm Việt Nam/ Đăng Kiểm Việt Nam . - H.: Giao thông vận tải, 1997 . - 484 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01614, Pd/vv 01615, Pm/vv 00841
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 12 Tuyển tập Vũ Bằng. Phần 2 / Vũ Bằng . - H.: Nxb. Hội Nhà Văn, 2015 . - 1127 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05541
 • Chỉ số phân loại DDC: 895.922
 • 13 Tuyển tập. Tập 1 / Vũ Tú Nam . - H.: NXB Hội Nhà văn, 2014 . - 335tr.; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04781, PD/VV 04782
 • Chỉ số phân loại DDC: 895.922
 • 14 V.I Lê-nin tuyển tập. Tập 1 . - H. : Chính trị quốc gia, 2007 . - 696tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/VV 00322, Pd/VV 00323
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.43
 • 1
  Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :