Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 35 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực GTVT đường bộ tại thành phố Hải Phòng / Nguyễn Hải Cường ; Nghd. : Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03793
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Đánh giá các hoạt động giao nhận nhập nguyên container, vận tải đường bộ và kho hàng tại công ty cổ phần Tân Cảng 128-Hải Phòng / Bùi Thị Tâm, Nguyễn Thị Thu Thảo, Phạm Thị Tú Mĩ; Nghd.: Vũ Lê Huy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17279
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ của Công ty TNHH VIKI LOGISTICS / Trần Thị Minh Phượng, Phạm Thị Thùy Linh, Phạm Thu Thủy, Hà Khánh Huyền, Trần Thị Hòa; Nghd.: Bùi Thị Thùy Linh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18445
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 4 Đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Tiến Bộ / Phạm Thùy Vân, Đoàn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thùy; Nghd.: Phạm Thị Yến . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 57tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18448
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 5 Đánh giá tác động của các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đường bộ đối với môi trường trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp quản lý / Đặng Ngọc Thành; Nghd.; Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 49tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15186
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 6 Evaluating the efficiency of road transport service in THS Transport Trading Limited Liability Company / Dao Thi Phuong Anh; Sub. Nguyen Thi Nha Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 54p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18528
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Evaluating the performance of road transport operation at Dong Tai Global Logistics and Trading Company / Tran Hoang Duong; Sub.: Nguyen Thi Nha Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 40p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18475
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Evaluating the performance of road transport operation at Hong Hai Shipping and Trading Company Limited / Pham Thanh Long; Sub.: Nguyen Thi Nha Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 54p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18518
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Evaluation of Operation performance in road transport at TNN Logistics Company / Do Thi Dieu Linh; Sub.: Nguyen Thi Nha Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 48p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18505
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Evaluation of road transport operation management at Viet Phong Equipment spare and transport Joint Stock Company / Mai, Thi Huong Lan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 45p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18706
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Evaluation of road transport operations and management at Hai Phong transport, trading, import export joint stock company / Lê Đức Khánh Thịnh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 50tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17902
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Evaluation of road transport service quality at TNT Logistics Limited Liability Company / Do Cong Thanh; Sub.: Pham Thi Mai Phuong . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 49p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18670
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Evaluation on road transport operation at Hung Loc Phat Transport Trading Company Limited / Le Phuong Thao; Sub.: Pham Thi Mai Phuong . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 54p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18550
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Evaluation on road transport service suppliers of Green Galaxy Logistics Company Limited / Le Thi Thuy Linh; Sub.: Bui Thi Thuy Linh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 45p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18477
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Evaluation on road transportation service quality at Long Viet Transport Company / Pham Thi Minh Phuong; Sub.: Pham Thi Mai Phuong . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 55p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18675
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Evaluation on the performance of road transport service at Mai Thu Trading and Services Co., LTD / Do Vu Ngoc Minh; Sub.: Pham Thi Yen . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 43p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18530
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ tại Công ty Cổ phần Phong Niên / Nguyễn Minh Quân, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Ngọc Anh; Nghd.: Nguyễn Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 56tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18022
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải container bằng đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Vũ Hoài Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02684
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn Thành phố Hải Phòng / Trần Thị Hồng Lương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02683
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Một số biện pháp cơ bản phát triển dịch vụ vận tải đường bộ phục vụ cho cảng biển của công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh / Phạm Thị Minh Huệ; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 79tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01689
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải container bằng đường bộ ngoài quốc doanh tại Hải Phòng / Nguyễn Đình Chung;Nghd.:TS.Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 71 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00053
 • 22 Một số biện pháp tăng cường công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng / Phạm Thị Mai Thương; Nghd. : Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03076
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Quality assessment of road transport service at HP Cargo Limited Company. / Nguyen Thi Ha My; Sub.: Bui Thi Thuy Linh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 62p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18682
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Research on evaluating business performance of road transportation service at Delta logistics, Co.,Ltd / Phạm Ngọc Anh; Nghd.: Phạm Thị Yến . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 62tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18114
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Research on evaluating road transport management at Dong Tai Global Logistics and Trading Company Limited / Nguyen, Ngoc Anh; Sub.: Nguyen Huu Hung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 67p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18537
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Research on evaluating road transport management at HAIPHONG Transport Trading, Import and Export JSC / Dinh Thi Thuy Duong; Sub.: Nguyen Huu Hung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 55p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18466
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Research on improvement of road transport service at petrolimex Hai Phong company / Pham Ngoc Huyen; Nghd.: Nguyen Minh Duc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 47tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18091
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Research on improvement road transport operation at Tasa transport / Nguyen Thi Thu Thuy; Nghd.: Nguyen Thi Thu Huyen . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 51tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18116
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Research on improving road transportation of Petroleum Transport and Supply JSC / Nguyen Duc Huy; Sub.: Duong Van Bao . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 52p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18463
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 30 Risk assessment in road transport at Ha Anh Trade Transporrt Co., LTD / Dang Ha My; Sub.: Bui Thi Thuy Linh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 51p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18714
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2
  Tìm thấy 35 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :