Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 299 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Abatement Techniques for Reducing Emissions from Livestock Buildings / Mohamed Samer . - London : Springer, 2016 . - 71p
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.738
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/25.Abatement%20Techniques%20for%20Reducing%20Emissions%20from%20Livestock%20Buildings.pdf
 • 2 Advanced environmental monitoring / Edited by Young J. Kim and Ulrich Platt . - Dordrecht, The Netherlands : Springer, 2008 . - xxii, 420 pages : illustrations (some color) ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Advanced%20Environmental%20Monitoring.pdf
 • 3 Advances in industrial mixing : A companion to the Handbook of industrial mixing / Suzanne M. Kresta, Arthur W. Etchells III, David S. Dickey,.. edited . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2016 . - 964p. ; 24cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03108, SDH/LT 03109, SDH/LT CD03108, SDH/LT CD03109
 • Chỉ số phân loại DDC: 660
 • 4 Advances in marine biology. Vol. 81, Emerging pollutants and their effects on marine ecosystems / Edited by Bing Chen, Baiyu (Helen) Zhang, Zhiwen (Joy) Zhu, Kenneth Lee . - 1st ed. - London : Academic Press, 2018 . - xxix, 280p. : illustrations ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04086
 • Chỉ số phân loại DDC: 578.77 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004086%20-%20Advances-in-marine-biology.pdf
 • 5 An toàn lao động và môi trường công nghiệp . - HCM. : Đại học Công nghiệp TP. HCM, 2009 . - 49tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-an-toan-lao-dong-va-moi-truong-CN_Dao-Thai-Dieu_2009.pdf
 • 6 Analytical detection limit guidance & laboratory guide for determining method detection limits / [written and edited by Jeffrey Ripp] . - [Madison, WI] : Wisconsin Dept. of Natural Resources, Laboratory Certification Program, [1996] . - iv, 24, V pages : illustrations ; 28 cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Analytical%20detection%20limit%20guidance%20&%20Laboratory%20guide%20for%20determining%20Method%20Detection%20Limits.pdf
 • 7 Analytical methods in marine hydrodynamics / Ioannis Chatzigeorgiou . - Cambridge : Cambridge University Press, 2018 . - xiv, 512p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03930
 • Chỉ số phân loại DDC: 532.5 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003930%20-%20Analytical%20Methods%20in%20Marine%20Hydrodynamics.pdf
 • 8 Applied chemoinformatics : Achievements and future opportunities / Edited by Thomas Engel, Johann Gasteiger . - Weinheim : Wiley-VCH, 2018 . - xxvi, 617p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04093
 • Chỉ số phân loại DDC: 542/.85 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004093%20-%20Applied-chemoinformatics_Thomas-Engel_2018_p1.pdf
 • 9 Applied drilling engineering / Adam T. Bourgouyne, Keith K. Millheim, M.E. Chenevert, .. . - Texas : Society of Petroleum Engineers Richardson, 1986 . - 511p. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 622.1828
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Applied_Drilling_Engineering-A.T._Bourgouyne-1986.pdf
 • 10 Are We Running Out of Energy? / Christiane Dorion ; Britannica Digital Learning editor . - London : Encyclopaedia Britannica, Inc, 2015 . - 45p
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.79
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/5.Are%20We%20Running%20Out%20of%20Energy.pdf
 • 11 Avoiding Carbon Apocalypse Through Alternative Energy : Life After Fossil Fuels / John Lowry . - London : Springer International Publishings, 2017 . - 152p
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.927
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/50.Avoiding%20Carbon%20Apocalypse%20Through%20Alternative%20Energy%20-%20Life%20After%20Fossil%20Fuels.pdf
 • 12 Bài giảng độc học môi trường / Bộ môn Kỹ thuật môi trường. Khoa Máy tàu biển . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 90tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 571.9
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-doc-hoc-moi-truong-DHHH-2009.pdf
 • 13 Bài giảng hóa học kỹ thuật môi trường / Viện môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 153tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 571.9
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-hoa-hoc-ky-thuat-moi-truong_Vien-MT_2018.pdf
 • 14 Bài giảng kỹ thuật tiến hành phản ứng / Viện môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 133tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 660
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-ky-thuat-tien-hanh-phan-ung_Vien-MT_2017.pdf
 • 15 Bài giảng kỹ thuật xử lý nước và nước thải / Viện môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 313tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-ky-thuat-xu-ly-nuoc-va-nuoc-thai_Vien-MT_2018.pdf
 • 16 Bài giảng môi trường sức khỏe an toàn / Bộ môn Kỹ thuật môi trường. Viện Môi trường . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 148tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 613
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-moi-truong-suc-khoe-an-toan_2019.pdf
 • 17 Bài giảng môi trường-sức khỏe-an toàn / Viện môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 201? . - 146tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00123
 • Chỉ số phân loại DDC: 331
 • 18 Bài giảng phân tích môi trường / Viện Môi trường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 113tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Bai-giang-PTMT-2019.pdf
 • 19 Bài giảng quan trắc và xử lý số liệu môi trường / Viện Môi trường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 194tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-Quan-trac-va-xu-ly-so-lieu-moi-truong-2017.pdf
 • 20 Bài giảng thủy lực môi trường / Huỳnh Phú . - HCM. : Đại học Công nghiệp TP. HCM, 2008 . - 149tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.2
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-thuy-luc-moi-truong_Huynh-Phu_2008.pdf
 • 21 Bảo vệ môi trường trong vận chuyển hàng nguy hiểm / Viện môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 201? . - 119tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00120
 • Chỉ số phân loại DDC: 577
 • 22 Biological oceanography / Charles B. Miller, Patricia A. Wheeler . - 2nd ed. - USA : Wiley Blackwell, 2012 . - 464p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 06869, SDH/LT 02185
 • Chỉ số phân loại DDC: 577.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002185%20-%20Biological-oceanography_Charles-B.Miller_2012.pdf
 • 23 Bình luận khoa học và định hướng giải quyết một số vụ tranh chấp môi trường điển hình / Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh chủ biên; Nguyễn Văn Phương,.. . - H. : Tư pháp, 2010 . - 243 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05522, PM/VV 04636
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 24 Cathodic Corrosion Protection Systems / Bahadori, Alireza . - 1st ed. - Amsterdam : Gulf Professional Publishing, 2014 . - 464p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03934
 • Chỉ số phân loại DDC: 660
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003934%20-%20Cathodic%20Corrosion%20Protection%20Systems.pdf
 • 25 Các quá trình hóa lý tăng cường / Viện môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 201? . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00108
 • Chỉ số phân loại DDC: 577
 • 26 Các quá trình sản xuất cơ bản và nguyên lý sản xuất sạch hơn / Viện môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 201? . - 143tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00103
 • Chỉ số phân loại DDC: 577
 • 27 Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. T. 2, Phần riêng hệ không đồng nhất, khuấy trộn, đập, nghiền, sàng / Nguyễn Bin . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004 . - 320tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 660
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Cac-qua-trinh-thiet-bi-trong-cong-nghe-hoa-chat-va-thuc-pham_T.2_Nguyen-Bin_2008.pdf
 • 28 Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. T. 3, Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt / Nguyễn Bin . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004 . - 262tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 660
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Cac-qua-trinh-thiet-bi-trong-cong-nghe-hoa-chat-va-thuc-pham_T.3_Pham-Xuan-Toan_2008.pdf
 • 29 Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. T. 5, Các quá trình hóa học / Nguyễn Bin . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004 . - 320tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 660
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Cac-qua-trinh-thiet-bi-trong-cong-nghe-hoa-chat-va-thuc-pham_T.5_Nguyen-Bin_2008.pdf
 • 30 Changes in the Environment / Bhupinder Dhir . - London : Nova Science Publishers, Incorporated, 2016 . - 234p
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/51.Changes%20in%20the%20Environment%20-%20Implications%20on%20Vegetation.pdf
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Tìm thấy 299 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :