Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bảo đảm an toàn hàng hải cho biên đội tàu mặt nước thả thủy lôi chống đổ bộ đường biển ở khu vực biển Đà Nẵng bằng các phương pháp hàng hải thông thường / Lê Nguyên Tĩnh; Nghd.: TS. Trần Đình Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2001 . - 64 tr. ; 30 cm + 1 tóm tắt
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00249
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
  • 2 Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số nhiệt động hệ thống hơi nước tận dụng sâu đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng hệ động lực diesel tàu thủy / Nguyễn Hùng Vượng; Nghd.: PTS Lê Xuân Ôn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 65tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00324
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :