Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cổ phần hoá doanh nghiệp vận tải biển trong cơ chế thị trường hiện nay / Lê Văn Hiền;Nghd.: TS Phan Nhiệm . - TP Hồ Chí Minh: Tr ĐHHH, 1997 . - 107 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00017
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 2 Empowering small interprises in Zimbabue / Kapil Kapoor, Doris Mngwara, Isaac Chidavasuzi . - Washington : The World Bank, 1997 . - 41 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00601-SDH/Lt 00603
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.9
 • 3 Kinh tế học vi mô / Bộ giáo dục và đào tạo . - H. : Giáo dục, 1997 . - 320 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: KTHVM 00001-KTHVM 00237, KTHVM 00239-KTHVM 00325, Pd/vv 03151-Pd/vv 03153, PD/VV 04345-PD/VV 04354, Pm/vv 03331-Pm/vv 03338
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 4 Kinh tế học vi mô / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân . - Tái bản lần 1 có sửa chữa bổ sung. - H. : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 . - 270 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 00237-PD/VV 00240, PM/VV 03839-PM/VV 03844
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 5 Microeconomics / Colander, David C . - 5 th. - Boston : MC Graw Hill, 2004 . - 487 tr ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01113
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 6 Một số giải pháp để quản lý và hỗ trợ sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Huy Tiến;Nghd.: TS Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1999 . - 54 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00104
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.7
 • 7 Nghiên cứu một số biện pháp hội nhập kinh tế của cảng Hải Phòng. / Đỗ Thị Hương Hảo;nghd.: TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 2004 . - 63 tr.; 29 cm+ 01 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00135
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 8 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chính sách thuế đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. / Trần Ngọc Kim;Nghd.: TS Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 2003 . - 86 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00129
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Nghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng / Quản Thị Kim Tuyến;Nghd.; TS Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 83 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00107
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 10 Nghiên cứu việc triển khai áp dụng luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở các doanh nghiệp vận tải biển. / Nguyễn Kỳ Phong;nghd.: PTS Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1999 . - 84 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00090
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Nghiên cứu việc vận dụng Luật thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp vận tải biển. / Lê Hồng Đại;Nghd.: PTS Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1999 . - 58 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00103
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 12 Nghiên cứu xây dựng đề án cổ phần hoá ở công ty nạo vét đường biển / Trần Thanh Sơn;Nghd:Phạm Văn Cương, PTS . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1997 . - 82 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00024
 • Chỉ số phân loại DDC:
 • 13 Principles of microeconomics / Robert.H.Frank . - 2nd. - Boston : Mc Graw Hill, 2004 . - 446 tr ; 27 ccm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01071
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 14 Xây dựng phương án cổ phần hoá công ty thông tin điện tử Hàng Hải Việt Nam / Hà Thu Huyền;Nghd.:GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2002 . - 185 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00079
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1
  Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :