Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 92 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 108 bài tập và bài giải kế toán tài chính/ Phạm Huy Đoán . - H. : Tài chính, 2004 . - 406tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02984, Pm/vv 02820
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 2 306 sơ đồ kế toán / Võ Văn Nhị . - H. : Tài chính, 2004 . - 562tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02640, Pd/vt 02641, Pm/vt 04730, Pm/vt 04731, SDH/Vt 00713
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2004730-31%20-%20306-so-do-ke-toan-doanh-nghiep.pdf
 • 3 315 tình huống kế toán tài chính / Võ Văn Nhị, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Hưng . - H. : Thống kê, 2004 . - 367tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02638, Pd/vt 02639, Pm/vt 04732, Pm/vt 04733, SDH/Vt 00706
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2002638-39%20-%20315%20tinh%20huong%20ke%20toan%20tai%20chinh.pdf
 • 4 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp gồm đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị hành chính sự nghiệp khác / Hà Thị Ngọc Hà, Lê Thị Tuyết Nhung, Nghiêm Mạnh Hùng chủ biên . - H. : Tài chính, 2004 . - 335tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 02556, Pd/vt 02646, Pd/vt 02647, PM/VT 04663, Pm/vt 04724, Pm/vt 04725, SDH/VT 00766
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2002556%20-%2098%20so%20do%20ke%20toan%20don%20vi%20hanh%20chinh%20su%20nghiep.pdf
 • 5 Adjustment in Africa: reforms, results and the road ahead . - Washington : The World bank, 1994 . - 284 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00463, SDH/Lt 00464
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.9
 • 6 Are financial sector weakneesses understanding the East Asian miracle / Stijn Claessens, Thomas Glaessens . - Washington : The World Bank, 1997 . - 40 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00254, SDH/Lv 00255
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.64
 • 7 Bài tập Kế toán ngân hàng / Nguyễn Văn Lộc chủ biên . - H. : Tài chính, 1998 . - 135 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: KT-NH-BT 0001-KT-NH-BT 0025, KT-NH-BT 0027-KT-NH-BT 0039, PD/VV 05682-PD/VV 05686, PM/VV 04682-PM/VV 04686
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 8 Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán và kế toán tài chính / Võ Văn Nhị . - H. : Thống kê, 2004 . - 317tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03011, Pd/vv 03012, Pm/vv 02862, Pm/vv 02863, SDH/Vv 00280
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVV%2003011-12%20-%20Bai%20tap%20&%20bai%20giai%20nguyen%20ly%20ke%20toan%20&%20ke%20toan%20tai%20chinh.pdf
 • 9 Biện pháp nâng cao hiệu quả của kế toán quản trị ở Việt Nam / Lê Trang Nhung;Nghd.:PGS.TS:Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 82 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00043
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 10 Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp / Hoàng Hoa, Bảo Thái . - H. : Thống kê, 2004 . - 836tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02634, Pd/vt 02635, Pm/vt 04736, Pm/vt 04737, SDH/Vt 00708
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2004736-37%20-%20Cam-nang-nghiep-vu-quan-ly-tai-chinh.pdf
 • 11 Chỉnh lý hệ thống chứng từ kế toán và chọn hình thức kế toán của doanh nghiệp vận tải biển trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam / Nguyễn Quốc Thịnh;Nghd.: Phan Nhiệm . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1997 . - 91 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00006
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 12 College accounting / John Ellis Price, M. David Haddoce . - 10 th ed. - New York : McGraw Hill, 2003 . - 965 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00536, SDH/Lt 00537
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 13 East Asia: recovery and beyond . - Washington : The World Bank, 2000 . - 189 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00593
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/East%20Asia%20recovery%20and....pdf
 • 14 Exchange rate misalignment: concepts and measurement for developing countries / Lawrence E. Hinkle, Montiel . - Washington : The world bank, 1999 . - 614 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00438, SDH/Lt 00439
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 15 Finance and investment using the wall street journal / Peter R. Crabb . - Boston : McGraw Hill, 2003 . - 402 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00423, SDH/Lt 00424
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.64
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Finace%20and%20Investments%20Using...pdf
 • 16 Financial vulnerability, spillover effects, and contagion: lessons from the Asian crises for Latin Amerian / Guillermo E. Perry, Daniel Lederman . - Washington : The World Bank, 1998 . - 70 tr. ; 32 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00567, SDH/Lt 00568
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 17 Fostering sustainable development: The sector investment program / Nwanze Okidegbe . - Washington : The World Bank, 1997 . - 22 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00579
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 18 Fundamental financial accounting concepts/ Thomas P. Edmonds, Frances M. McNair, Edward E. Milam . - 4th ed. - Boston : McGraw Hill, 2003 . - 676 tr. ; 32 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00426-SDH/Lt 00428
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Accounting.pdf
 • 19 Fundamentals of investments / Charles J. Corrado; Bradford D. Jordan . - 2nd ed. - Boston : McGraw Hill, 2002 . - 604 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00429-SDH/Lt 00431
 • Chỉ số phân loại DDC: 381
 • 20 Fundamential finacial accounting concepts / Thomas P. Edmonds, Frances M. McNair, Edward E. Milam . - 4th ed. - Boston : McGraw Hill, 2003 . - 675 tr. ; 28 cm+ 01 đĩa CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00897
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 21 Giá cảng biển của các nước trong chiến lược đầu tư vào cảng biển của các nước đang phát triển và những kinh nghiệm áp dụng vào Việt Nam khi đầu tư cảng / Nguyễn Thuý Hà;nghd.: TS Lê Hữu Thụ . - TP Hồ Chí Minh: Trường Đại học hàng hải, 1997 . - 90 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00007
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 22 Giáo trình kế toán bảo hiểm / Ngô Thế Chi; Hoàng Trần Hậu chủ biên . - H. : Tài chính, 2002 . - 299 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: KT-BH 00001-KT-BH 00090, Pd/vt 02661, Pd/vt 02662, Pm/Vt 04778-Pm/Vt 04784, SDH/Vt 00721
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 23 Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Phạm Văn Liên chủ biên . - H. : Tài chính, 2004 . - 275 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: KT-HC 00001-KT-HC 00090, Pd/vt 02659, Pd/vt 02660, PD/VV 04462-PD/VV 04471, Pm/vt 04771-Pm/vt 04777, SDH/Vt 00720
 • Chỉ số phân loại DDC: 657.071
 • 24 Giáo trình lý thuyết tài chính / PGS.TS. Dương Đăng Chinh chủ biên . - H. : Tài chính, 2003 . - 471 tr. ; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: LT-TC 00034-LT-TC 00123, Pd/vv 03017, Pd/vv 03018, Pm/vv 02874-Pm/vv 02880, SDH/vv 00284
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.7
 • 25 Giáo trình lý thuyết tiền tệ / Vũ Văn Hoá; Đinh Xuân Hạng chủ biên . - H. : Tài chính, 2005 . - 300 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: LT-TT 00001-LT-TT 00040, Pd/vv 03023, Pd/vv 03024, Pm/vv 02895-Pm/vv 02901, SDH/Vv 00287
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 26 Giáo trình quản lý tài chính nhà nước / Hồ Xuân Phương; Lê Văn Ái chủ biên . - H. : Tài chính, 2004 . - 375 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02657, Pd/vt 02658, PD/VV 04442-PD/VV 04451, Pm/vt 04764-Pm/vt 04770, QL-TC 00001-QL-TC 00090, SDH/Vt 00719
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 27 Giáo trình thị trường chứng khoán/ Bạch Đức Hiển,TS.; Nguyễn Công Nghiệp, PGS-TS. [Chủ biên] . - H.: Tài chính, 2000 . - 274 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02858-Pd/Vv 02860, Pd/Vv 03021, Pd/Vv 03022, Pm/vv 02888-Pm/vv 02894, SDH/Vv 00286, TT-CK 00001-TT-CK 00037, TT-CK 00039-TT-CK 00106
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 28 Global development finace: building coalitión for effective development finance . - Washington : The International Bank, 2001 . - 626 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00674
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 29 Global development finance building coalitions for effective development finance . - Washington : The International Bank, 2001 . - 275 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00675
 • Chỉ số phân loại DDC: 337
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/081105/Global%20development%20finance.pdf
 • 30 Global development finance: financing the poorest countries . - Washington : The World Bank, 2002 . - 251 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00586-SDH/Lt 00589
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1 2 3 4
  Tìm thấy 92 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :