Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo . - H. : Chính trị quốc gia, 2002 . - 323 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: KTCB 00001-KTCB 00058, KTCB 00060-KTCB 00073, KTCB 00075-KTCB 00081, KTCB 00083-KTCB 00126, KTCB 00128-KTCB 00146, KTCB 00148-KTCB 00230, KTCB 00232-KTCB 00353, KTCB 00355-KTCB 00385, KTCB 00387-KTCB 00712, KTCB 00714-KTCB 00761, KTCB 00763-KTCB 00845, KTCB 00847-KTCB 00988, KTCB 00990-KTCB 01383, KTCB 01385-KTCB 01445, KTCB 01447-KTCB 01514, KTCB 01516-KTCB 01589
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.120 7
 • 2 Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo . - Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006 . - 335 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: KTB6 00001-KTB6 00311, Pd/vv 00112-Pd/vv 00114, Pm/vv 03674-Pm/vv 03679
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.120 7
 • 3 Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin / Bộ Giáo dục và đào tạo . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Chính trị quốc gia, 2004 . - 510 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: KTCA 00001-KTCA 01254
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.120 7
 • 4 Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lê Nin/ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Hảo, Ch.b . - H.: Chính trị Quốc gia, 2002 . - 323 tr: Dùng cho các nghành khối không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02821-Pd/vv 02825, Pd/vv 02842
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.120 7
 • 5 Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lê Nin/ Phan Thanh Phố, Chu Văn Cấp, Ch.b . - H.: Chính trị Quốc gia, 2002 . - 510 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02826-Pd/vv 02830, Pd/vv 02843
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.120 7
 • 6 Hỏi đáp môn kinh tế chính trị Mác - Lênin / An Như Hải chủ biên . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2005 . - 143 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00019-Pd/vv 00028, Pm/vv 03458-Pm/vv 03467
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.120 7
 • 7 Kinh tế chính trị Mác Lênin/ Bộ giáo dục và đào tạo; Phan Thanh Phố biên soạn . - H.: Giáo dục, 1991 . - 176 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00879
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.120 7
 • 8 Một số vấn đề kinh tế chính trị Mác - Lênin và thời đại ngày nay/ Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh . - H.: Học viện chính trị, 1993 . - 216 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00834, Pm/vv 00057
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.120 7
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :