Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên vùng biển Tây Nam Việt Nam / Đỗ Ngọc Quỳnh chủ biên; Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Việt Liên, Đinh Văn Mạnh,.. . - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013 . - 288tr. ; 27cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 03948
  • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
  • 2 Nguồn lợi thảm cỏ biển Việt nam / Nguyễn Văn Tiến . - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013 . - 346tr. ; 27cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 03946
  • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
  • 3 Tiến tới xây dựng một hệ thống kiểm soát và dự báo môi trường biển Việt Nam / Đinh Văn Ưu . - 2008 // Tạp chí công nghệ thông tin & truyền thông, số 321, tr. 38-42
  • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
  • 1
    Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :