Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1380 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đề xuất một số biện pháp tăng cường hoạt động khai thác tàu chuyến của công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại TRANSCO / Trần Thị Phương Linh; Nghd: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 74tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13002
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Recommendation to enhance business efficieny of Namsung shipping agency department at vosa Hai Phong / Dinh Thi Hao; Nghd.: Hoang Bao Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15376
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 10 điều răn dành cho doanh nhân / Mario Bruhlmann ; Nguyễn Thu Thuỷ, Trần Quốc Duy dịch . - H. : Lao động-xã hội, 2013 . - 351tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03656-PD/VV 03660
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 10 lời khuyên khởi nghiệp: các bước cơ bản để xây dựng thành công một doanh nghiệp / Caspian Woods; Thanh Hằng dịch . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2015 . - 253 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04983-PD/VV 04986, PM/VV 04480
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 A research on evaluating the freight forwarding services for shipments exported by sea at Focus shipping company / Bui Van Vinh; Nghd.: Nguyen Huu Hung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 66tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18097
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 A research on import-forwarding process via container at Viet Nam wanli stationery limited company / Dong Minh Hang; Nghd.: Tran Hai Viet . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 34 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15368
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 A study on evaluation of CFS operation at northfreight company / Dao Viet Hung; Nghd.: Nguyen Minh Duc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 41tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17903
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 A study on evaluation of Chua Ve terminal's operational performance / Hàn Khải Cương; Nghd.: Nguyen Thi Thu Huyen . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17904
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 A study on evaluationg the LCL import freight forwarding process at green sea transport logistics / Do Manh Thang; Nghd.: Nguyen Minh Duc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 44tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17915
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 A study on forecasting the freight volume at Transco JSC: an application of uncertainty theory / Pham Thi Dieu Linh; Nghd.: Nguyen Minh Duc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 46tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17920
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 A study on the business performance of import forwarding services at Trans Pacific service joint stock company / Nguyễn Huyền Trang; Nghd.: Nguyen Minh Duc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 53tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17908
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 A study on the improvement of road transport services at Xuan Truong Hai trading and transport joint stock company / Ha Thi Thanh Hoai; Nghd.: Nguyen Minh Duc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 45tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17910
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Abramovich - Nhân vật quyền lực bí ẩn của điện Kremlin / Dominic Midgley, Chris Hutchins ; Người dịch: Minh Tú . - H. : Thể dục thể thao, 2013 . - 381 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05167-PD/VV 05170, PM/VV 04510
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Analysing service quality of public bus on the fixed route of Hanoi-Haiphong, using the servqual model / Nguyen Thi Hoa, Nguyen Hong Van, Hoang Thi Phuong Lan . - 2018 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 56, tr.63-67
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Analysing the businessefficiency of Vat Cach port joint Stock Company from 2014 to 2016 / Vu Kim Dung; Supervisor: Doan Trong Hieu . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17347
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Analysis of bareboat chartering situation at asia investment and asset management joint stock company / Nguyễn Thị Huyền; Nghd.: Đoàn Trọng Hiếu . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 34tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13927
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Analyzing of exploitation efficiency of container and routing container fleet at Heung-A shipping company, North branch / Nguyen Thuy Duong; Nghd.: Nguyen Huu Hung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 48tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17907
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Analyzing the applications of 5S model on total productive maintenance at GE renewable energy Hai Phong / Nguyen Son Tung; Nghd.: Tran Thi Minh Trang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16605
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Application of ASCI model to assess the customer's satisfication and loyalty to the transport service in Xuan Truong Hai company / Dam Vu Ha My; Nghd.: Pham Thi Yen . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 45tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18092
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Application of diamond model in evaluating the efficiency of port management and operation in Dinh Vu port development and investment joint stock company on overall viewpoint / VuThi Thu Huong; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17359
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Application of residual income model and dividend discount model in valuing stock price of An Phu irradiation joint-stock company / Tran Thi Huyen . - 2018 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 56, tr.51-57
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Application of synthesis indexes(SI) to the port sustainable development measurement : A critical review / Vu Thanh Trung . - 2018 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 56, tr.58-62
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Applying servqual model to evaluate the quality of logistics service in Hanotrans / Mai Thu Trang; Nghd.: Nguyen Thi Thu Huyen . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 46tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18120
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Assesing the current situation of temporary import and re-export activity at DKP logistics / Nguyen Thi Ngoc Anh; Nghd.: Nguyen Thi Le Hang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18093
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Assessing and forecasting the result of the core logistics service at general trade and transportation joints stock company / Trần Phú May; Nghd.: Nguyen Thi Le Hang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 50tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18118
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Assessing risks in Ocean freight forwarding process for imported goods in MTL international transport Co.Ltd / Doan Thi Ha Trang; Nghd.: Nguyen Thi Le Hang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 98tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17897
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Assessing the occupational safety at Dinh Vu petroleum services port joint stock company (PTSC Dinh Vu) / Le Hoang Hiep; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 53tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18082
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Assessing the situation of logistics services at Vinalines logistics.,JSC Hai Phong branch office / Nguyen Thi Thanh Binh; Nghd.: Nguyen Thi Le Hang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 63tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18100
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Assessment of business results of Tan Vu terminal in the year 2015 / Nguyen Anh Tuan; Nghd.: Vu Tru Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16633
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 30 Assessment of the crew management of Hai Phong tugboat and transport joint stock company / Vu Thi Thuy Linh; Nghd.: Nguyen Hong Van . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16625
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  Tìm thấy 1380 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :