Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 25 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô (Dành cho các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế) / Tạ Đức Khánh . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 235 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04875, PD/VT 04876, PD/VT 06271, PD/VT 06272, PM/VT 06743-PM/VT 06745
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 2 Bài tập kinh tế vĩ mô : Tóm tắt nội dung - bài tập - đáp án / Vũ Thu Giang chủ biên . - Tái bản có sửa chữa. - H. : Thống kê, 2000 . - 180 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04355-PD/VV 04364
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 3 Bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Công chủ biên . - H : Lao động, 2008 . - 159tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05833
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 4 Bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Công, Đinh Mai Hương, Nguyễn Việt Hùng . - H : Lao động, 2010 . - 159 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03309-PD/VV 03314
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 5 Brief principles of macroeconomics / N. Gregory Mankiw . - 5th ed. - Mason, OH : South-Western Cengage Learning, 2009 . - xxiv, 443 pages : illustrations ; 26 cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Brief-principles-of-macroeconomics_5ed.pdf
 • 6 Evolvodynamics - The Mathematical Theory of Economic Evolution : A Coherent Way of Interpreting Time, Scarceness, Value and Economic Growth. Vol. 665 / Len H. Wallast . - Heidelberg : Springer, 2013 . - 280p
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest1/23.Evolvodynamics%20-%20The%20Mathematical%20Theory%20of%20Economic%20Evolution.pdf
 • 7 Intermediate macroeconomics / Robert J. Barro, Angus C. Chu, Guido Cozzi . - 1st ed. - United Kingdom : Cengage Learning, 2017 . - 393p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03629, SDH/LT 03630
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 8 Kinh tế học vĩ mô / Bộ giáo dục và đào tạo . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2002 . - 231 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: KTVM 00001-KTVM 00118, KTVM 00120-KTVM 00159, PD/VV 04374-PD/VV 04383
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 9 Kinh tế học vĩ mô/ Robert J. Gordon . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1994 . - 898 tr.: 5th; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00268, Pd/vt 02052-Pd/vt 02054, Pm/vt 01070, Pm/vt 02458-Pm/vt 02460, Pm/vt 04392, Pm/vt 04393, SDH/Vt 00735
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 10 Macro economics / Robert Ernest Hall,John B.Taylor . - 5th. - New York : Norton, 1997 . - 539 tr ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01063
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 11 Macroeconomics / N. Gregory Mankiw . - 8th ed. - New York, NY : Worth, �201 . - xxxvi, 625 : illustrations ; 27
 • Chỉ số phân loại DDC: 339 23
 • 12 Macroeconomics / N. Gregory Mankiw . - 5th ed. - New York, NY : Worth Publishers, �200 . - xxxiv, 548 pages : color illustrations ; 27
 • Chỉ số phân loại DDC: 339 21
 • 13 Macroeconomics / N. Gregory Mankiw . - 7th ed. - New York, NY : Worth Publishers, 2009, �201 . - xxxvii, 598 pages : color illustrations ; 26
 • Chỉ số phân loại DDC: 339 22
 • 14 Macroeconomics : Principles and applications / Robert E. Hall, Marc Lieberman . - 5th ed. - Australia : Cengage Learning, 2010 . - 548p
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Macroeconomics%20-%20Principles%20and%20Applications.pdf
 • 15 Mười sự kiện kinh tế nổi bật của Việt Nam năm 2007 / Nguyễn Kế Tuấn, GS.TS . - 2008 // Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 1, tr 7-10
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 16 Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vĩ mô / Trường đại học kinh tế quốc dân . - H.: Thống kê, 1996 . - 212 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01460, Pd/vv 01461, Pm/vv 00661-Pm/vv 00668, Pm/vv 03792
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 17 Principle of macroeconomics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke . - Boston : Mc Graw Hill, 2001 . - 504tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02381, Pd/Lt 02382
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 18 Principles and applications of macroeconomics / Marc Lieberman, Robert E. Hall . - 6th ed. - Australia : Cengage Learning, 2013 . - 520p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03731, SDH/LT 03732
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 19 Principles of economics / Robert H. Frank . - Boston : McGraw Hill, 2001 . - 834p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00433
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 20 Principles of macroeconomics / Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon M. Oster . - 10th ed. - Boston : Pearson, 2012 . - 439p. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Principles%20of%20Macroeconomics%2010th%20Edition-Mankiw.pdf
 • 21 Principles of macroeconomics / N.Gregory Mankiw . - 7th ed. - Austrialia : Cengage Learning, 2015 . - 551p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03366, SDH/LT 03367, SDH/LT 03735, SDH/LT 03736
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 22 Principles of macroeconomics / N.Gregory Mankiw . - 6th ed. - Austrialia : South Western, 2012 . - 551p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02247, SDH/LT 02248
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002247-48%20-%20mankiw_macroeconomics_6th_5055.pdf
 • 23 Principles of microeconomics / Robert.H.Frank . - 2nd. - Boston : Mc Graw Hill, 2004 . - 446 tr ; 27 ccm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01071
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 24 The macroeconomy today / Bradley.R Schiller . - 5 th. - Boston : Mc Graw Hill, 2003 . - 471 tr ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01076
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 25 Tổng quan về xuất nhập khẩu hàng hoá của việt nam sau một năm gia nhập WTO(2007) và triển vọng 2008 / Đặng Đình Đào, GS.TS . - 2008 // Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 127, tr 11-15
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 1
  Tìm thấy 25 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :