Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 27 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bảo hiểm trong ngoại thương : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế ngoại thương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 2 Các giải pháp hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Bảo Minh / Nguyễn Thanh Nam; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00651
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 3 Đánh giá công tác bảo hiểm tiền gửi của tổ chức bảo hiểm tiền gửi khu vực Đông Bắc Bộ và đề ra các giải pháp / Phạm Lan Hương; Nghd.: Th.S Huỳnh Ngọc Ánh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 94 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12241
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 4 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của sản phẩm bảo hiểm Bảo An Phúc tại công ty bảo hiểm nhân thọ PVI Sunlife Hải Phòng năm 2014 / Đinh Hồng Phong; Nghd.: Trương Minh Hằng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14935
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 5 Đánh giá thực trạng hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại công ty Bảo Việt Hải Phòng năm 2014 / Đồng Thị Vóc; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 43tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14936
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 6 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrrolimex chi nhánh Hải Phòng / Phạm, Thị Chinh; Nghd.: Th.S Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 102 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12242
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 7 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho công ty bảo hiểm dầu khí chi nhánh Duyên Hải (PVI Duyên Hải) / Nguyễn, Thị Thu Hà; Nghd.: Th.S Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 100 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12240
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 8 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại công ty bảo hiểm Mic Hải Phòng / Hoàng Thị Giang; Nghd.: Th.S Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12237
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 9 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm Xuân Thành Hải Phòng / Phạm Thị Ngọc Hà; Nghd.: Th.S Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12238
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 10 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh-nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện / Tô Thị Luật; Nghd.: Th.S Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 132 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12233
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 11 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh-nghiệp vụ bảo hiểm vật chất thân tàu thủy nội địa tại công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC) chi nhánh Hải phòng năm 2013 / Nguyễn Thị Thanh Hoa; Nghd.: TH.S Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 95 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12239
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 12 Giáo trình bảo hiểm / Nguyễn Đăng Tuệ, Nguyễn Thị Vũ Khuyên . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2019 . - 296tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07363, PD/VT 07364, PM/VT 09724-PM/VT 09726
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 13 Giáo trình bảo hiểm / Nguyễn Văn Định chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2008 . - 518 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05183, PM/VV 04440, PM/VV 04441
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 14 Giáo trình bảo hiểm / Nguyễn Văn Định chủ biên . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012 . - 518 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04581, PD/VV 04582, PM/VV 04227-PM/VV 04229
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 15 Giáo trình bảo hiểm / Nguyễn Văn Định chủ biên; Phạm Thị Định, Nguyễn Thị Hải Đường.. . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2010 . - 518 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05618, PD/VV 05817, PM/VV 04664
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 16 Giáo trình bảo hiểm trong kinh doanh / Hoàng Văn Châu chủ biên . - Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Lao động xã hội, 2006 . - 251tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/15619H 0001-HH/15619H 0009
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 17 Giáo trình lý thuyết bảo hiểm / ThS. Võ Thị Pha . - H. : Tài chính, 2005 . - 235 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: LT-BH 00001-LT-BH 00090, Pd/vv 03015, Pd/vv 03016, Pm/vv 02867-Pm/vv 02873, SDH/Vv 00283
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 18 Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm / Nguyễn Văn Định chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2009 . - 471tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04523, PD/VV 04524, PM/VV 04308-PM/VV 04310
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVV%2004523-24%20-%20GT-quan-tri-kinh-doanh-bao-hiem.pdf
 • 19 Giải pháp hoàn thiện công tác bảo hiểm cho thuyền viên của Trung tâm Huấn luyện thuyền viên Trường Đại học Hàng hải / Nguyễn Thị Việt Lan; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 70 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00944
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 20 Một số giải pháp để phát triển thị trường bảo hiểm tại Việt Nam / Bùi Quang Ngọc;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 76 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00110
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 21 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm kết hợp xe ô tô tại công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Duyên Hải(PVI Duyên Hải) / Nguyễn Thị Nga; Nghd.: Th.S Trương Thị Minh Hằng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12235
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 22 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC) chi nhánh Hải phòng / Nguyễn Thanh Tâm; Nghd.: Th.S Trương Thị Minh Hằng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 104 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12236
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 23 Nghiên cứu những biện pháp phát triển nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận kinh doanh vận tải đa phương thức tại Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh (Bảo Minh) / Đoàn Tâm Long;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng.- Trường Đại học Hàng Hải, 2003 . - 77 tr. 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00123
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 24 Nghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của nghiệp vụ tái bảo hiểm quốc gia / Trương Thị Minh Hằng;Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2002 . - 80 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00077
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 25 Nghiên cứu sự biến động của thị trường bảo hiểm kỹ thuật tại Việt Nam / Nguyễn Thị Hoàng Lan;Nghd.: TS Phan Nhiệm . - Hải phòng: Tr ĐHHH, 2004 . - 71tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00350
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 26 Những biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người của công ty Bảo Việt Nghệ An năm 2015 / Cao Minh Bình; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14937
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 27 Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Hải phòng-Nghiệp vụ bảo hiểm Bảo An tín dụng năm 2013 / Nguyễn Ngọc Mai; Nghd.: Th.S Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12234
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 1
  Tìm thấy 27 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :