Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 49 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A problem book in algebra / V.A. Krechmar . - M. : Mir, 1974 . - 504 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00100-Pm/Lv 00102
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 2 Algebra for college students / Julie Miller, Molly O'Neill . - 1st ed. - Boston : Mc Graw-Hill, 2004 . - 1016tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01399
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 3 Algebraic Methodology and Software Technology / Michael Johnson, Dusko Pavlovic . - Verlag : Springer, 2011 . - 248p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00577
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/NH2014/HH0033.pdf
 • 4 Algèbre et thèorie des nombres / L. Koulikov . - M. : Mir, 1979 . - 503p.. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00110-Pm/Lv 00112
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 5 Bài giảng toán học cao cấp. T. 1, Đại số tuyến tính - Giải tích 1 & 2 / Doãn Tam Hòe . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2017 . - 256tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07404, PD/VT 07405, PM/VT 10006-PM/VT 10008
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 6 Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích / Khu Quốc Anh . - H. : Đại học Quốc gia, 2002 . - 381tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02770-Pd/vv 02772, Pm/vv 02438-Pm/vv 02444
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 7 Bài tập quy hoạch tuyến tính / Trần Đình Ánh . - H. : Giáo dục, 2007 . - 228tr. ; 20cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BT-quy-hoach-tuyen-tinh_Tran-Dinh-Anh.pdf
 • 8 Bài tập toán cao cấp. T. 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí chủ biên . - H. : Giáo dục, 1997 . - 388tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01698-Pd/vv 01700, Pd/vv 03078-Pd/vv 03082, PD/VV 03377-PD/VV 03379, PD/VV 03481-PD/VV 03490, TOANB1 01762-TOANB1 02220, TOANBT1 00001-TOANBT1 00906, TOANBT1 00908-TOANBT1 01761
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 9 Bài tập toán cao cấp. T. 1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí (cb.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2006 . - 387tr. ; 21cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BT-Toan-cao-cap_T.1_Nguyen-Dinh-Tri_2006.pdf
 • 10 Bài tập toán cao cấp. T. 1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí (cb.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 20. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2018 . - 415tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05803, PD/VV 06042, PD/VV 07933, PD/VV 07934, PD/VV 10160, PD/VV 10161, PM/VV 04708, PM/VV 04774, PM/VV 04775, PM/VV 06065-PM/VV 06067, PM/VV 06088
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 11 Bài tập toán cao cấp. T. 1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Thuỷ Thanh . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006 . - 276tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BT-Toan-cao-cap_T.1_Nguyen-Thuy-Thanh_2006.pdf
 • 12 Bài tập toán học cao cấp. T. 1 / A.G. Pôpôp, P.E. Dankô . - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1983 . - 487tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02486, Pm/vv 01997
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 13 Beginning Algebra/ Donald Autchison . - WCB: MC Graw - Hill , 1997 . - 749 tr + 2 đĩa CD: 4th ed; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02248, Pd/Lt 04448
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 14 Beginning and intermediate algebra/ Sherri Messersmith . - Boston : McGraw - Hill, 2007 . - 1399 tr. : 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01571
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 15 Các phương pháp số : Dùng cho sinh viên ngành: CTT, XDD, KCĐ, BĐA . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 10994
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 16 College algebra / Raymond A. Barnett, Michael R.Ziegler, Karl E. Byleen . - 6th ed. - Boston : McGraw Hill, 1999 . - 655p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02286
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 17 College algebra : A graphing approach / Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen . - Boston : McGraw Hill, 2000 . - 720p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02380
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 18 Cours d'algèbre supérieure / A. Kurosh . - M. : Mir, 1971 . - 443 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00426
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 19 Đại số : Tài liệu học tập / Bộ môn Toán. Khoa Cơ sở cơ bản . - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2016 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/18101 0001-HH/18101 0050
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 20 Đại số tuyến tính / Dương Quốc Việt, Nguyễn Cảnh Lương . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2017 . - 188tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07337, PD/VT 07338, PM/VT 09652-PM/VT 09654
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 21 Đại số tuyến tính / Ngô Thúc Lanh . - H. : ĐH & THCN, 1970 . - 241tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00470, Pm/vt 01458
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 22 Đại số tuyến tính / Nguyễn Duy Thuận (cb.), Phi Mạnh Ban, Nông Quốc Chinh . - H. : Đại học Sư phạm, 2003 . - 385tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Dai-so-tuyen-tinh_Nguyen-Duy-Thuan_2003.pdf
 • 23 Đại số tuyến tính / Nguyễn Hữu Việt Hưng . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 . - 318tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02040-Pd/vt 02042, Pm/vt 04345-Pm/vt 04351
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 24 Đại số tuyến tính / Trần Văn Minh . - H. : Giao thông vận tải, 2000 . - 360tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02290, Pd/vv 02291, Pm/vv 01831-Pm/vv 01833, Pm/vv 01909-Pm/vv 01913
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 25 Đại số tuyến tính : Phần bài tập / Hoàng Đức Nguyên . - H. : Khoa học kỹ thuật, 1998 . - 348tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02708-Pd/Vv 02710, Pm/vv 02244-Pm/vv 02260
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 26 Elementary linear algebra / Howard Anton . - 8th ed. - Hoboken : John Wiley&Son, 2000 . - 588tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 01142
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 27 Equations with transformed argument an algebraic approach / Danuta Przeworska Rolewics . - Poland : Warszawa, 1973 . - 354 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00003-Pm/Lv 00005
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 28 Giáo trình đại số tuyến tính / Ngô Trung Việt . - H. : Đại học Quốc Gia , 2001 . - 271tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02043-Pd/vt 02045, Pm/vt 04338-Pm/vt 04344
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 29 Giáo trình quy hoạch tuyến tính / Võ Văn Tuấn Dũng . - H. : Thống kê, 2007 . - 142tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-quy-hoach-tuyen-tinh_Vo-Van-Tuan-Dung_2007.pdf
 • 30 Higher algebra / A. Kurosh . - M. : Mir, 1980 . - 428 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00216-Pm/Lv 00218
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 1 2
  Tìm thấy 49 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :