Danh sách Z39.50 Server

Tên thư viện 
Tinh Vân
Thư viện Quốc hội Mỹ
ĐHTH Quốc gia Úc
Đại học Quốc gia Hà nội
Thư viện Quốc gia VN
Thư viện Anh
Thư viện Anh
Thư viện Đại học Boston
innopac.law.nd.edu
Thư viện Đại học Cornell
Mạng thư viện Thuỵ Điển
Thư viện Đại học Luật TP Hồ Chí Minh
Thư viện Đại học Oxford
McGill University
OCLC
Bibliothèque nationale du Québec
National Library of Australia
National Library of Finland
National Library of Scotland
Université du Québec à Montréal
University of Louisville