Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Practical ship hydrodynamics
Tác giả:
Volker Bertram
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Động lực học
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Practical ship hydro dynamics 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ