Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Communicating at work: strategies for success in business and the professions
Tác giả:
Ronald B. Adler
Nhà xuất bản:
Mc Graw Hill
Chủ đề:
Giao tiếp kinh doanh
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLT 02870 - Communicating at work 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ