Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Introduction to marketing theory and practice
Tác giả:
Arian Palmer
Nhà xuất bản:
Oxford University Press
Chủ đề:
Marketing
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLT 02707 - Introduction to marketing theory and practice 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ