Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng thuyền viên của công ty cổ phần hàng hải Liên Minh (ALIIANCE JSC)
Tác giả:
Hoa Thị Ngọc Hiệp
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Công ty Liên Minh
Tác giả phụ:
Trần Thị Giáng Hương

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. 2(5) 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ