Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
PD/VT 00145-47 - Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1
Tác giả:
Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
Nhà xuất bản:
Giáo dục
Chủ đề:
Hệ dẫn động cơ khí
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. PDVT 00145-47 - Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ