Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
SDH/LT 03483 - Cyber physical systems approach to smart electric power grid
Tác giả:
Siddhartha Kumar Khaitan, James D. McCalley, Chen - Ching Liu editors
Nhà xuất bản:
Springer
Chủ đề:
Tiếng Anh
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLT 03483 - CYBER PHYSICAL SYSTEMS APPROACH TO SMART ELECTRIC POWER GRID 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ