Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
SDH/LT 03431 - Integrated vehicle dynamics and control
Tác giả:
Chen Wuwei, Xiao Hansong, Wang Qidong, ...
Nhà xuất bản:
Wiley
Chủ đề:
Tiếng Anh
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLT 03431 - INTEGRATED VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ