Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
SDH/LT 03035 - Ship resistance and propulsion : Practical estimation of ship propulsive power
Tác giả:
Anthony F. Molland, Stephen R. Turnock, Dominic A. Hudson
Nhà xuất bản:
Cambridge University Press
Chủ đề:
Tiếng Anh
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLT 03035 - SHIP RESISTANCE AND PROPULSION 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ