Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tác giả:
Nguyễn Quang Quí
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Hải phòng
Tác giả phụ:
Trần Thị Giáng Hương

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ