Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học
Tác giả:
Nhà xuất bản:
Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ đề:
Kỷ yếu
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Ky yeu-10p 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ