Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Computer simulation of flow and heat transfer
Tác giả:
P.S. Ghoshdastidar
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Động lực học chất lỏng
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Computer Simulation Of Flow And Heat Transeer 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ