Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tác giả:
Nguyễn Quang Hiếu
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Hải Phòng
Tác giả phụ:

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. NGUYEN Quang Hieu-10p 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ