Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Stable adaptive control and estimation for nonlinear systems
Tác giả:
Jeffrey T. Spooner
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Mô phỏng
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Stable Adaptive Control And Estimation For Nonlinear Systems 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ