Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của dự án từ nguồn vốn ODA tại ban quản lý dự án hàng hải II
Tác giả:
Trần Thị Huyền
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Ban quản lý dự án hàng hải II
Tác giả phụ:

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Trần Thị Huyền - KTVTai-10p 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ