Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Profiting from intellectural capital
Tác giả:
Patrick H. Sullivan
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Quản lý công nghệ
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Profiting from intellectual 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ