Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Fundamentals of thermodynamics
Tác giả: Richard E. Sonntag
Gordon J. Vanwylen
Clause Borynakke
Từ khóa/ Chủ đề: Kỹ thuật nhiệt
Nhiệt động kỹ thuật
Nhiệt động lực học
Tóm tắt: Conversion factors. Critical constants. Properties of selected solids. Properties of selected liquids. Properties of various ideal gases. Constant pressure specific heat equations. Ideal gas properties of air...
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 108 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: