Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: THE HANDBOOK OF LOGISTICS & DISTRIBUTION MANAGEMENT
Từ khóa/ Chủ đề: : logistics and distribution, logistics and the supply chain, service and logistics, Channels of distribution, Logistics network planning
Tóm tắt: The prime objective for writing the fi rst edition of this book was to provide an up-to-date text at a reasonable cost. We also felt that there was a signifi cant gap in the literature for a book that off ered a broad strategic framework as well as a clear and straightforward description of the basic functions and elements related to logistics and distribution. In the second edition of the book, published in 2000, we provided a signifi cant revision of the original text. Th e continued high rat
Người biên mục: PTH
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 665tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: