Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán kết cấu vách ngang tàu thủy
Tác giả: Phan Thanh Tuấn
Từ khóa/ Chủ đề: Phương pháp phần tử hữu hạn
Tàu thủy
Vách ngang
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 623.82
Người hướng dẫn: Đỗ Quang Khải
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 80 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy
Người hướng dẫn: Đỗ Quang Khải
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 27/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: