Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Microsoft Excel 2010: Step by step
Tác giả: Curtis D. Frye
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel 2010
Tóm tắt: Experience learning made easy-and quickly teach yourself how to organize, analyze, and present data with Excel 2010. With STEP BY STEP, you set the pace-building and practicing the skills you need, just when you need them! Topics include creating formulas, calculating values, and analyzing data; presenting information visually with graphics, charts, and diagrams; building PivotTable dynamic views; using the new Excel Web App; reusing information from databases and other documents; creating macro
Nhà xuất bản: Microsoft Press
Năm xuất bản: 2010
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 436 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: