Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12
SDH/LT 03458, SDH/LT 03509 - Oil and gas pipelines : Integrity and safety handbook
      SDH/LT 03458, SDH/LT 03509 - Oil and gas pipelines : Integrity and safety handbook

Tác giả: R. Winston Revie editor
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 77.36 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 02939-40 - Networking all - in - one for dummies
      SDH/LT 02939-40 - Networking all - in - one for dummies

Tác giả: Doug Lowe
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 65.69 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03431 - Integrated vehicle dynamics and control
      SDH/LT 03431 - Integrated vehicle dynamics and control

Tác giả: Chen Wuwei, Xiao Hansong, Wang Qidong, ...
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03484 - Power generation operation, and control
      SDH/LT 03484 - Power generation operation, and control

Tác giả: Allen J. Wood, Bruce F. Wollenberg, Gerald B. Sheblé
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.84 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Diesel-Engine management
      Diesel-Engine management

Tác giả: Robert Bosch GmbH
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 101.72 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hydraulic control systems
      Hydraulic control systems

Tác giả: Herbert E. Merritt
Nhà xuất bản: John Wiley&Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 35.05 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Analysis and modelling of non-steady flow in pipe and channel networks
      Analysis and modelling of non-steady flow in pipe and channel networks

Tác giả: Vinko Jovic
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Entropy theory and its application in environmental and water engineering
      Entropy theory and its application in environmental and water engineering

Tác giả: Vijay P. Singh
Nhà xuất bản: John Wiley&Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.31 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Microsoft Word 2010 For Dummies
      Microsoft Word 2010 For Dummies

Tác giả: Dan Gookin
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 752.78 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Microsoft Word 2010: Bible
      Microsoft Word 2010: Bible

Tác giả: Herb Tyson
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.67 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Statistical Analysis with Excel For Dummies, 3rd Edition
      Statistical Analysis with Excel For Dummies, 3rd Edition

Tác giả: Joseph Schumller
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.60 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Statistical Analysis with Excel For Dummies, 2nd Edition
      Statistical Analysis with Excel For Dummies, 2nd Edition

Tác giả: Joseph Schumller
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 698.26 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Simply excel 2010
      Simply excel 2010

Tác giả: Paul McFedries
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 564.73 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Professional Microsoft Office SharePoint Designer 2007
      Professional Microsoft Office SharePoint Designer 2007

Tác giả: Woodrow W. Windischman, Bryan Phillips, Asif Rehmani
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.48 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Professional Excel Services
      Professional Excel Services

Tác giả: Shahar Prish
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 373.28 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Microsoft Office 2010: Bible
      Microsoft Office 2010: Bible

Tác giả: John Wankenbach, Herb Tyson, Micheal R. Groh, ...
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 938.38 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Office 2010: All-in-one for Dummies
      Office 2010: All-in-one for Dummies

Tác giả: Peter Weverka
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 899.55 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Excel 2007 Dashboards & Reports for Dummies
      Excel 2007 Dashboards & Reports for Dummies

Tác giả: Micheal Alexander
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 427.47 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Access 2007 VBA Programming for Dummies
      Access 2007 VBA Programming for Dummies

Tác giả: Joseph C. Stockman, Alan Simpson
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 500.61 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Microsoft Office 2003 in 10 Simple Steps or Less
      Microsoft Office 2003 in 10 Simple Steps or Less

Tác giả: Micheal Desmond
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 406.59 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12