Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12
IMDG code: International maritime dangerous goods code.Vol. 2
      IMDG code: International maritime dangerous goods code.Vol. 2

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.87 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
FAL convention (convention on facilitation of international maritime traffic, 1965)
      FAL convention (convention on facilitation of international maritime traffic, 1965)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.62 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Basic documents volume one
      Basic documents volume one

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 399.39 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Index of IMO resolutions
      Index of IMO resolutions

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 339.68 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Resolutions and other decisions (Resolutions 1-20)
      Resolutions and other decisions (Resolutions 1-20)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Resolutions and other decisions (Resolutions 259-314)
      Resolutions and other decisions (Resolutions 259-314)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.53 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Resolutions and other decisions (Resolutions 463-512)
      Resolutions and other decisions (Resolutions 463-512)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.68 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Resolutions and other decisions (Resolutions 636-679)
      Resolutions and other decisions (Resolutions 636-679)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.03 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Resolutions and other decisions (Resolutions 202-258)
      Resolutions and other decisions (Resolutions 202-258)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.30 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Resolutions and other decisions (Resolutions 410-462)
      Resolutions and other decisions (Resolutions 410-462)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Resolutions and other decisions (Resolutions 733-779)
      Resolutions and other decisions (Resolutions 733-779)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.13 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Resolutions and other decisions (Resolutions 371-409)
      Resolutions and other decisions (Resolutions 371-409)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.86 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Resolutions and other decisions (Resolution 513-557)
      Resolutions and other decisions (Resolution 513-557)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.36 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Resolutions and other decisions (Resolutions 680-732)
      Resolutions and other decisions (Resolutions 680-732)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.53 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Resolutions and other decisions (Resolutions 69-107)
      Resolutions and other decisions (Resolutions 69-107)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 625.97 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Resolutions and other decisions (Resolutions 44-68)
      Resolutions and other decisions (Resolutions 44-68)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.57 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Resolutions and other decisions (Resolution 839-873)
      Resolutions and other decisions (Resolution 839-873)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.21 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Standard marine navigational vocabulary
      Standard marine navigational vocabulary

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 181.29 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International convention for safe containers, 1972
      International convention for safe containers, 1972

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 98.49 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International code for the safe carriage of crain in bulk
      International code for the safe carriage of crain in bulk

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 162.06 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12