Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
1234
Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước: Phần 2
      Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Bảo trì và quản lý phòng máy tính
      Giáo trình Bảo trì và quản lý phòng máy tính

Tác giả: Phạm Thanh Liêm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.88 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Bảo trì và quản lý phòng máy tính: Phần 2
      Giáo trình Bảo trì và quản lý phòng máy tính: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.90 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Bảo trì và quản lý phòng máy tính: Phần 1
      Giáo trình Bảo trì và quản lý phòng máy tính: Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.71 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Handbook of systems engineering and management
      Handbook of systems engineering and management

Tác giả: Andrew.P Sage
William B.Rouse
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.15 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
East Asia: recovery and beyond
      East Asia: recovery and beyond

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.67 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Green at work
      Green at work

Tác giả: Susan Cohn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.53 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Business in action
      Business in action

Tác giả: Lester R. Bittle
Charles Bilbrey
Ronald S. Burce
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.03 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Measuring and management knowledge
      Measuring and management knowledge

Tác giả: Thomas J. Housel
Arthur H. Bell
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.44 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Human resource management
      Human resource management

Tác giả: Raymond A. Neo
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 61.89 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Managing product families
      Managing product families

Tác giả: Susan Walsh Sanderson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.22 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Operations management
      Operations management

Tác giả: William J. Stevenson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 39.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Master and chief mate
      Master and chief mate

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marketing management strategies and programs
      Marketing management strategies and programs

Tác giả: Joseph P. Guiltinan
Thomas J. Madden
Gordon W. Paul
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Management accounting: Analysis and interpretation
      Management accounting: Analysis and interpretation

Tác giả: Cheryls McWatters
Jerold L. Zimmerman
Dale C. Norese
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.66 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quality and statistics: total quality management
      Quality and statistics: total quality management

Tác giả: J. Milton
Kowalewski
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.56 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quality management of hot mix asphalt
      Quality management of hot mix asphalt

Tác giả: Dale S. Decker
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.34 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Profiting from intellectural capital
      Profiting from intellectural capital

Tác giả: Patrick H. Sullivan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.52 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234