Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Phạm, Văn Quang
Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Đóng tàu Phà Rừng / Phạm Văn Quang; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương
Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007
90 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 00629
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập và bài giải kế toán đại cương/ Hà Xuân Thạch
Marketing/ Trường Đại học kinh tế quốc dân; Trần Minh Đạo chủ biên
Giáo trình thanh toán quốc tế / Nguyễn Văn Tiến
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận