Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Giang, Xuân Tiến
Nghiên cứu các biện pháp phát triển để nâng cao hiệu quả kinh doanh đội tàu Dịch vụ dầu khí của tổng Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật dầu khí / Giang Xuân Tiến; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương
Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008
73 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 00768
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận