Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Phương Loan
Đánh giá kết quả công tác giao nhận quốc tế của chi nhánh công ty TNHH APL-NOL Việt nam tại Hải phòng năm 2007 / Nguyễn Thị Phương Loan; Nghd.: TS.Dương Văn Bạo
Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008
92 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 07307
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. T. 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và đào tạo
Đánh giá hoạt động giao nhận hàng hóa đóng trong container tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Bảo Linh / Đinh Thị Thùy Linh; Nghd.: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận