Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Tạ, Văn Đĩnh
Bài tập toán cao cấp. T. 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
H. : Giáo dục, 2000
256tr. ; 19cm
Call Number: 515 BAI(2) 2000
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/VV 03510
Lib-Vimaru: Phòng mượn Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:TOANB2 01855, TOANB2 01857, TOANB2 01864, TOANB2 01900, TOANB2 01927, TOANB2 01962, TOANB2 01969, TOANB2 01996, TOANB2 02025, TOANB2 02034, TOANB2 02063, TOANB2 02125, TOANB2 02150-1, TOANB2 02172, TOANB2 02181, TOANB2 02197-9, TOANB2 02237, TOANB2 02258-9, TOANB2 02293, TOANB2 02297, TOANB2 02305, TOANB2 02312, TOANB2 02316, TOANB2 02327, TOANBT2 00025, TOANBT2 00061, TOANBT2 00098, TOANBT2 00134, TOANBT2 00163, TOANBT2 00184, TOANBT2 00208, TOANBT2 00228, TOANBT2 00244, TOANBT2 00247, TOANBT2 00266, TOANBT2 00279, TOANBT2 00300, TOANBT2 00304, TOANBT2 00313, TOANBT2 00338, TOANBT2 00342, TOANBT2 00369-70, TOANBT2 00395, TOANBT2 00406, TOANBT2 00413, TOANBT2 00415, TOANBT2 00437, TOANBT2 00502, TOANBT2 00517, TOANBT2 00525, TOANBT2 00530, TOANBT2 00540, TOANBT2 00564, TOANBT2 00572-3, TOANBT2 00576, TOANBT2 00579-80, TOANBT2 00601, TOANBT2 00610, TOANBT2 00620, TOANBT2 00636, TOANBT2 00647, TOANBT2 00653, TOANBT2 00663, TOANBT2 00665, TOANBT2 00671, TOANBT2 00673, TOANBT2 00682-3, TOANBT2 00692-4, TOANBT2 00699, TOANBT2 00709, TOANBT2 00722, TOANBT2 00737, TOANBT2 00753, TOANBT2 00759, TOANBT2 00774, TOANBT2 00780, TOANBT2 00790, TOANBT2 00802, TOANBT2 00830, TOANBT2 00875, TOANBT2 00923, TOANBT2 00925, TOANBT2 00929, TOANBT2 00944, TOANBT2 00962, TOANBT2 00980, TOANBT2 01036, TOANBT2 01056, TOANBT2 01083, TOANBT2 01095, TOANBT2 01133, TOANBT2 01153, TOANBT2 01165, TOANBT2 01172, TOANBT2 01175, TOANBT2 01183, TOANBT2 01193, TOANBT2 01218, TOANBT2 01258, TOANBT2 01275, TOANBT2 01285, TOANBT2 01316-7, TOANBT2 01337, TOANBT2 01341, TOANBT2 01350, TOANBT2 01371, TOANBT2 01376, TOANBT2 01379, TOANBT2 01386, TOANBT2 01389, TOANBT2 01392, TOANBT2 01401, TOANBT2 01407, TOANBT2 01415-6, TOANBT2 01422, TOANBT2 01463, TOANBT2 01468, TOANBT2 01491, TOANBT2 01520, TOANBT2 01535, TOANBT2 01634, TOANBT2 01645, TOANBT2 01660, TOANBT2 01663, TOANBT2 01665-6, TOANBT2 01681, TOANBT2 01686, TOANBT2 01715, TOANBT2 01722, TOANBT2 01730, TOANBT2 01758, TOANBT2 01772-3, TOANBT2 01782, TOANBT2 01795, TOANBT2 01801, TOANBT2 01809, TOANBT2 01811, TOANBT2 01815, TOANBT2 01845
Tổng số bản: 154
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Toán học cao cấp. T. 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên
Bài tập toán cao cấp. T. 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. T. 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận