Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Vũ, Đình Doanh
Nhà làm việc khoa ngoại ngữ Đại học Hải phòng / Vũ Đình Doanh; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, ThS. Bùi Quốc Bình
Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010
198 tr. ; 30 cm. + 14 BV
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/Tk 08626
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/BV 08626
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận