Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Tăng trưởng với các nước đang phát triển. Vấn đề và giải pháp / Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia; Đinh Thị Thơm chủ biên
H.: Viện thông tin khoa học xã hội, 1997
282 tr.: Thông tin khoa học xã hội, chuyên đề; 19 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 01543-4
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vv 00658-60
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập kinh tế vĩ mô
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận