Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Thu Hà
Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho công ty bảo hiểm dầu khí chi nhánh Duyên Hải (PVI Duyên Hải) / Nguyễn, Thị Thu Hà; Nghd.: Th.S Trương Thế Hinh
Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013
100 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 12240
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này cho công ty cổ phần vận tải biển Vinaship năm 2011 / Nguyễn Thị Lan Anh; Nghd.: Ths Trương Thế Hinh
Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Phạm Phương Thanh; Nghd.: Th.S Trương Thế Hinh
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận