Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Phạm, Thị Thu Hà
Giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty TNHH giao nhận và vận tải Key Line / Phạm Thị Thu Hà; Nghd.: Th.S ĐỖ Đức Phú
Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013
74 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 12244
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường
Nguyên lý kế toán / Trần Quí Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long
Giáo trình kinh tế ngoại thương/ Bùi Xuân Lưu, Nguyễn Hữu Khải
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận