Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Bùi, Xuân Lưu
Giáo trình kinh tế ngoại thương/ Bùi Xuân Lưu, Nguyễn Hữu Khải
H.: Lao động -Xã hội, 2007
479 tr.; 23 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 03035-7, PD/VV 04432-41
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:GKTNT 0001-40
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 05515-9
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/Vt 01244-5
Tổng số bản: 160
Số bản rỗi: 153 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Tin học ứng dụng văn phòng / Phùng Văn Ổn
Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận