Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Đỗ, Thị Thu Hà
Đánh giá hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty đại lý vận tải quốc tế phía bắc (Northfreight) / Đỗ Thị Thu Hà.; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Thuý Hồng
Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013
73 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 12338
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên
Tin học ứng dụng văn phòng / Phùng Văn Ổn
Đề xuất nâng cao kết quả giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty TNHH dịch vụ thương mại và giao nhận hàng hoá Sông Ngọc / Nguyễn Thị Thuỷ.; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Thuý Hồng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận