Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Maxwell, John C
Phát triển kỹ năng lãnh đạo : Developing the leader within you / John C. Maxwell; Đinh Việt Hòa, Nguyễn Thị Kim Oanh ; Lê Duy Hiếu hiệu đính
H. : Lao động - Xã hội, 2013
294tr. ; 21cm
Call Number: 658.4 PHA 2013
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/VV 04086-90, PD/VV 06423-4
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VV 05014-5
Tổng số bản: 9
Số bản rỗi: 8 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận