Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thế Anh
Đánh giá kết quả công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container của xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng - Hải Phòng năm 2013. / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng
Hải phòng; Đại học Hàng hải Việt Nam; 2014
84 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 12917
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng container của công ty cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng năm 2014 / Lê Thị Chi; Nghd.: Ths. Trương Thế Hinh
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận