Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Nho
Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Tiếp vận Hải Long / Nguyễn Thị Nho; Nghd: Bùi Thanh Hải
Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014
90tr.; 27cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 13011
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên
Bài tập kinh tế vĩ mô
Đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty TNHH Quốc tế DELTA Hải Phòng / Lương Thị Loan; Nghd: Hồ Thị Thu Lan
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận