Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Ngọc Oanh
Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tàu chuyến của công ty TNHH vận tải thương mại Hoàng Gia / Nguyễn Ngọc Oanh; Nghd: Hồ Thị Thu Lan
Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014
58tr.; 27cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 12990
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức
Đề xuất một số biện pháp nhằm thực hiện tốt quy trình khai thác tàu chuyến đối với việc vận chuyển hàng khô, rời tại công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam - VOSCO / Mai Thị Liễu; Nghd: Đặng Công Xưởng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận